Equipments, Project shipment

Төслийн ачаа нь ихэвчлэн газрын тос, байгалийн хий, салхины эрчим хүч, уул уурхай, инженерчлэл, барилгын салбар байдаг. Төслийн ачаа нь төлөвлөсөн төсөвт хугацаанд багтахын тулд нарийвчилсан үйл явцыг шаарддаг бөгөөд цаг хугацаанд нь гүйцэтгэгдэнэ.